Ward

  -  

phường, khu, phòng là các bản dịch bậc nhất của "ward" thành giờ đồng hồ nethuerestaurant.com.vnệt. Câu dịch mẫu: I've got nat recon satellites all over the ward. ↔ Tôi đang có các vệ tinh thám thính khắp phường.


There will be a ward with a caring bishop.

Rồi sẽ sở hữu một tè giáo khu với cùng một vị giám trợ đầy quan lại tâm.


bảo trợkhe răng chìa khoákhu vựcphòng bệnhphòng giamsự bảo trợsự giam giữsự trông nomthế đỡtrông nomPhườngngười được bảo trợ
*

*

Hiện tại cửa hàng chúng tôi không có phiên bản dịch đến Ward vào từ điển, bao gồm thể bạn cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm soát dịch tự động, bộ nhớ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.


You địa chỉ cửa hàng great strength khổng lồ the Church when you use your testimony, talents, abilities, và energy to build the kingdom in your wards & branches.

Bạn đang xem: Ward


Các anh chị em em thêm sức mạnh lớn đến Giáo Hội lúc các anh chị em em áp dụng chứng ngôn, các tài năng, khả năng, sức mạnh và nghị lực của bản thân mình để kiến thiết vương quốc trong những tiểu giáo khu và trụ sở của các anh chị em em.
The early 20th century was the heyday of mail orders và Ward"s had become an American tradition, along with its rival Sears Roebuck.
Đầu cố kỉnh kỷ 20 là thời hoàng kim của các đơn mua hàng qua thư với Ward đã trở thành một truyền thống lịch sử của Mỹ, thuộc với đối phương của nó là Sears Roebuck .
An inspired Relief Society president counsels with her bishop and prayerfully makes nethuerestaurant.com.vnsiting teaching assignments to assist him in watching over and caring for each woman in the ward.
Các quản trị Hội thanh nữ đầy soi dẫn đàm đạo với vị giám trợ của mình và thật tâm thực hiện công nethuerestaurant.com.vnệc thăm nethuerestaurant.com.vnếng huấn luyện và đào tạo để phụ góp ông trong vấn đề trông nom và âu yếm mỗi phụ nữ trong tè giáo khu.
Admittance to Ward C is forbidden without the written consent and physical presence of both myself và Dr. Cawley.
He innethuerestaurant.com.vnted a less-active brother in the ward, Ernest Skinner, lớn assist in activating the 29 adult brethren in the ward who held the office of teacher in the Aaronic Priesthood & to help these men và their families get lớn the temple.
Anh mời một nam giới tín hữu kém tích cực trong tè giáo khu tên là Ernest Skinner, nhằm phụ góp trong nethuerestaurant.com.vnệc mang 29 bạn bè thành niên trong tiểu giáo khu mà sở hữu chức phẩm thầy giảng vào Chức tư Tế A Rôn trở lại hoạt động tích cực và để giúp đỡ các bạn bè này và mái ấm gia đình của bọn họ được đi thường thờ.
For the few weeks this good sister was incapacitated, the members of the Rechnoy Ward felt a kinship to that story.
Trong mấy tuần kia khi chị thanh nữ hiền lành này bị mất năng lực, những tín hữu của đái Giáo Khu Rechnoy cảm thấy gần cận với mẩu truyện đó.
Một năm sau khi đã chịu đựng phép báp têm làm cho tín hữu của Giáo Hội với gia đình mình, thì tiểu giáo khu của em tín hữu ấy được phân chia lại.
This is because the celestial organization of heaven is based on families.14 The First Presidency has encouraged members, especially youth and young single adults, to lớn emphasize family history work and ordinances for their own family names or the names of ancestors of their ward and stake members.15 We need to be connected lớn both our roots & branches.
Điều này là vì tổ chức thượng thiên giới nhờ vào gia đình.14 Đệ Nhất chủ tịch Đoàn đã khuyến khích các tín hữu, nhất là thanh niên và những người thành niên trẻ con tuổi độc thân, cần chú trọng đến công nethuerestaurant.com.vnệc lịch sử gia đình và các giáo lễ dành riêng cho các tên của gia đình họ hoặc tên của những tổ tiên của các tín hữu trong tiểu giáo khu với giáo khu của họ.15 bọn họ cần yêu cầu được kết nối với tất cả tổ tiên lẫn con cháu của bọn chúng ta.
Many of the most prominent soul artists, such as Aretha Franklin, Marnethuerestaurant.com.vnn Gaye, Wilson Pickett and Al Green, had roots in the church & gospel music and brought with them much of the vocal styles of artists such as Clara Ward & Julius Cheeks.
Nhiều người trong số các nghệ sĩ khét tiếng của chiếc nhạc soul như Aretha Franklin, Marnethuerestaurant.com.vnn Gaye, Wilson Pickett cùng Al Green, phần lớn xuất thân từ các ca đoàn nhà thời thánh và dòng nhạc phúc âm, vì vậy họ mang theo mình nhiều âm hưởng từ cung bí quyết trình diễn ca khúc của các ca sĩ nhạc phúc âm như Clara Ward với Julius Cheeks.
It is true that we attend our weekly Church meetings to lớn participate in ordinances, learn doctrine, và be inspired, but another very important reason for attending is that, as a ward family and as disciples of the Sanethuerestaurant.com.vnor Jesus Christ, we watch out for one another, encourage one another, & find ways lớn serve & strengthen each other.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Phượt Làng Cổ Đường Lâm, Làng Cổ Đường Lâm


Đúng là bọn họ đi mang đến các buổi họp hằng tuần của Giáo Hội là để tham dự vào những giáo lễ, giao lưu và học hỏi giáo lý, cùng được soi dẫn, nhưng gồm một vì sao khác rất quan trọng để tham dự là, cùng với tư cách là một gia đình tiểu giáo khu và là môn đồ của Đấng cứu giúp Rỗi Giê Su Ky Tô, họ trông nom, khuyến khích lẫn nhau, và tìm cách phục vụ và củng ráng lẫn nhau.
In your scripture study journal, make a list of some of the ways that you can have a positive influence on the faith of people in your own family, your ward or branch, or your peers.
Trong nhật ký ghi chép nethuerestaurant.com.vnệc học thánh thư của các em, hãy lập một phiên bản liệt kê một trong những cách mà các em rất có thể có ảnh hưởng tích cực cho đức tin của rất nhiều người trong gia đình, đái giáo khu hoặc bỏ ra nhánh, hay bằng hữu của những em.
Church organizations lượt thích wards, quorums, or auxiliaries always have geographic boundaries that limit the responsibility và authority of the callings associated with them.
Các tổ chức của giáo hội như tiểu giáo khu, những nhóm túc số hoặc những tổ chức hỗ trợ luôn luôn có nhãi nhép giới địa phận mà lại hạn chế nhiệm vụ và thẩm quyền của rất nhiều sự kêu gọi contact đến các tổ chức đó.
“This extends lớn those who donate to the PEF—the donors, their families, their wards and branches—all are blessed by their contributions.”
“Điều này nới rộng đến các người biếu tặng cho quỹ QGDLL—những fan hiến tặng, gia đình, tè giáo khu và trụ sở của họ—tất cả mọi fan đều được ban phước nhờ phần đa điều họ đóng góp.”
Although I occasionally tóm tắt incidents from my past to lớn teach about repentance and the Atonement of Jesus Christ, most of the ward doesn’t know what an incredible journey my life in the Church has been.
Mặc mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng chia sẻ những sự kiện từ quá khứ của chính mình để giảng dạy về sự hối cải và Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, nhưng phần đông các tín hữu trong tè giáo khu ngần ngừ rằng cuộc sống thường ngày của tôi trong Giáo Hội đang trải qua một cuộc hành trình đáng gớm ngạc.
On 5 November 2015, the day Setagaya began recognising same-sex partnerships, 8 couples went lớn the Setagaya ward office lớn apply for partnership certificates.
Vào ngày 5 mon 11 năm 2015, ngày Setagaya bước đầu công nhận phối hợp dân sự, 8 cặp vợ ck đã mang lại văn phòng phường Setagaya để xin giấy ghi nhận kết hôn.
One sister purposely selects a seat near a blind sister in her ward not only so she can greet her but also so she can sing the hymns loudly enough that the blind sister can hear the words và sing along.
Một chị tín hữu chũm tình lựa chọn 1 chỗ ngồi gần một chị tín hữu khác bị mù trong tiểu giáo khu của mình không các để chị ấy rất có thể chào hỏi chị tín hữu mù mà lại còn rất có thể hát những bài bác thánh ca đầy đủ to để chị tín hữu mù có thể nghe được lời của bài bác hát và hát theo.
On another occasion, as Sister Monson và I were drinethuerestaurant.com.vnng trang chủ after nethuerestaurant.com.vnsiting friends, I felt impressed that we should go into town—a drive of many miles—to pay a nethuerestaurant.com.vnsit khổng lồ an elderly widow who had once lived in our ward.
Vào một thời điểm khác, khi Chị Monson với tôi tài xế về nhà sau thời điểm đi thăm bạn bè, thì tôi cảm thấy có tuyệt vời là công ty chúng tôi nên trở xuống phố—phải lái xe các dặm—để thăm một góa phụ lớn tuổi đã từng có lần sống trong đái giáo khu của chúng tôi.
The wards and branches of the Church offer a weekly gathering of respite and renewal, a time and place to lớn leave the world behind—the Sabbath.
Các đái giáo khu và chi nhánh của Giáo Hội cung cấp một trong những buổi nhóm họp mặt hàng tuần để nghỉ ngơi với đổi mới, một thời gian và vị trí để quăng quật lại đều mối bận tâm và sinh hoạt của nuốm gian—đó là ngày Sa Bát.
To help maintain our ever-increasing missionary force, I have asked our members in the past lớn contribute, as they are able, to their ward missionary fund or lớn the General Missionary Fund of the Church.

Xem thêm: Top 20 Massage Hải Yến Vũng Tàu Hay Nhất 2022, Top 20 Massage Ngã Tư Vũng Tàu Hay Nhất 2022


Để giúp bảo trì lực lượng truyền giáo ngày càng gia tăng, trước đó tôi đã yêu cầu các tín hữu của chúng ta nên góp phần vào quỹ truyền đạo của tè giáo khu của mình hoặc Quỹ tuyên giáo Trung Ương của Giáo Hội, ví như họ có khả năng.
Danh sách tróc nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M