Quỹ Đầu Tư Tiếng Anh Là Gì

  -  

Nếu bạn đang xuất hiện ý định đầu tư chi tiêu kinh doanh thì có lẽ rằng phải bổ sung rất những kiến thức trình độ chuyên môn và một các mục từ vựng, thuật ngữ giờ đồng hồ Anh siêng ngành tài chính. Đó cũng chính là lý vày để nethuerestaurant.com.vn chia sẻ các thuật ngữ tiếng Anh trong tài chính giành riêng cho nhà đầu tư và hầu hết ai đang suy xét lĩnh vực này.

Bạn đang xem: Quỹ đầu tư tiếng anh là gì

*

Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh vào tài chính dành riêng cho nhà chi tiêu chuyên nghiệp

Analyst: An expert who studies financial data (on credit or securities or sales or financial patterns etc.) and recommends appropriate business actions.

Nhà phân tích: chuyên viên nghiên cứu các dữ liệu tài bao gồm (về tín dụng, chứng khoán, sale hoặc quy mô tài chính…) và khuyến nghị phương hướng kinh doanh phù hợp.

Asset allocation: An investment strategy that aims lớn balance risk và reward by apportioning a portfolio’s assets according khổng lồ an individual’s goals, risk tolerance & investment horizon.

Phân bổ tài sản: Một chiến lược đầu tư chi tiêu nhằm mục tiêu cân bởi giữa khủng hoảng và lợi nhuận bằng phương pháp phân bổ gia sản của danh mục đầu tư chi tiêu theo kim chỉ nam của một cá nhân, kĩ năng chịu rủi ro khủng hoảng và khả năng đầu tư.

Bear market: A market condition in which the prices of securities are falling or are expected to lớn fall

Thị trường theo chiều giá bán xuống: Một điều kienj của thị phần trong kia giá những chứng khoán đang giảm hoặc dự kiến sẽ giảm.

Blue chip: Well established company with good earnings & regular stock dividends.

Công ty nổi tiếng: Công ty hoạt động tốt với thu nhập giỏi và phân tách cổ tức thường xuyên xuyên.

Bond: A debt investment in which an investor loans money khổng lồ an entity (corporate or governmental) that borrows the funds for a defined period of time at a fixed interest rate.

Trái phiếu (hình thức cho vay nợ): Một khoản nợ mà một nhà đầu tư chi tiêu cho vay tiền một thực thể (công ty hoặc chính phủ) vào một khoảng thời hạn nhất định với lãi vay cố định.

Bull market: A financial market of a group of securities in which prices are rising or are expected to rise.

Thị ngôi trường theo chiều giá bán lên: một tổ cổ phiếu trong thị phần chứng khoán có giá đang tăng hoặc được kỳ vọng đã tăng.

Capital: Financial assets or the financial value of assets, such as cash.

Vốn: gia sản tài thiết yếu hoặc giá bán trị tài sản tài chủ yếu như tiền.

Compounding: Is the process in which interest is earned on both the principal- the amount you deposited-and on any previously earned interest.

Tính lãi kép: Là quá trình mà lãi vay nhận được tự cả tiền nơi bắt đầu – số tiền bạn gửi và ngẫu nhiên khoản lãi nào đã gồm trước đó.

Diversification: The act of investing in many different assets rather than just a few so as khổng lồ reduce risk.

Đa dạng hóa đầu tư: là hành vi đầu tư chi tiêu vào nhiều tài sản không giống nhau chứ không những là một số ít nhằm mục tiêu giảm thiểu rủi ro ro.

Xem thêm: Top 30 Các Món Ăn Đặc Sản Miền Nam : Top 10 Món Ngon Ăn Siêu Đã Thử Là Mê

Dividend: Payment lớn shareholders, on a per-share basis, out of the company’s earnings

Chia cổ tức: việc trả cho các cổ đông dựa vào dựa trên đại lý mỗi cp trong tổng các khoản thu nhập của công ty.

Economics: Production và consumption of goods và services.

Hoạt đụng kinh doanh: Sản cuất và chi tiêu và sử dụng hàng hóa và dịch vụ.

Fixed Income security: An investment that provides a return in the size of fixed periodic payments and the eventual return of principal at maturity.

Chứng khoán cho thu nhập cố định: Một khoản đầu tư mang lại một khoản trả lại dưới hiệ tượng thanh toán định kỳ và trả lại gốc lúc đáo hạn.

Growth investment: Type of investment you buy and hold, holding it will increase in value over time.

Đầu tứ tăng trưởng: một số loại hình đầu tư chi tiêu mà bạn đặt hàng và rứa giữ, sở hữu nó sẽ đội giá trị theo thời gian.

Income statement: A summary of income and expenses during a specific period of time; also known as profit và loss statement.

Báo cáo tác dụng kinh doanh: cầm tắt về thu nhập cá nhân và túi tiền trong một khoảng thời gian cụ thể, còn được nghe biết như báo cáo lãi lỗ.

Interest: A fixed charge for borrowing money

Lãi suất: Một khoản phí cố định và thắt chặt để vay tiền

NASDAQ: National Association of Securities Dealers Automated Quotation system

NASDAQ: Sàn thanh toán giao dịch chứng khoán non sông lớn tốt nhất nước Mỹ

Portfolio: Consists of all the securities held by an investor.

Danh mục đầu tư: bao gồm các kinh doanh chứng khoán do nhà chi tiêu nắm giữ.

Risk: A chance that has an unknown outcome

Rủi ro: Một chuyển đổi mang lại tác dụng chưa xác định.

Savings plan: Putting money aside in a systematic way khổng lồ help reach a financial goal.

Quỹ máu kiệm: Đưa tiền vào một cách có khối hệ thống giúp đạt được phương châm tài chính.

Speculation: to lớn engage in business dealings that involve some risk in hopes of making a profit.

Đầu cơ: Tham gia các giao dịch sale liên quan tiền đến một trong những rủi ro với hi vọng kiếm được lợi nhuận.

Stock: A certificate documenting the shareholder’s ownership in the corporation

Cổ phần: một giấy ghi nhận quyền sở hữu cp trong công ty.

Xem thêm: Câu Chuyện Về Đèn Quả Bí Ngô “ Jack O Lantern Là Gì, Jack O Lantern Là Gì

Volatility: Being easily excited

Biến động: dễ dàng thay đổi

Trên đây là tổng vừa lòng “Một số thuật ngữ giờ đồng hồ Anh trong tài chủ yếu cho nhà đầu tư” phổ biến và buộc phải thiết. nethuerestaurant.com.vn hy vọng chúng ta cũng có thể hiểu biết sâu sắc và cụ thể hơn khi tìm hiểu các lĩnh vực chi tiêu tài bao gồm hoặc tham gia đầu tư.