Hả gì ai biết đâu

  -  
dothosauthuy): "Hơ ai biết đâu , tất cả biết gì đâu