Ban Thường Vụ Tiếng Anh Là Gì

  -  

Sample translated sentence: trước khi ly hôn con làm bên ban hay Vụ đề nghị không? ↔ Before the divorce I vì chưng not not the Standing Committee?


*

*

Currently we have no translations for ban thường xuyên vụ in the dictionary, maybe you can địa chỉ cửa hàng one? Make sure to check automatic translation, translation memory or indirect translations.


On 7 February 1928, Li was made a member of the standing committee of the Military Affairs Commission.

Bạn đang xem: Ban thường vụ tiếng anh là gì


Kể từ lúc ông rời Ban hay vụ năm 1997, không tồn tại nhà lãnh đạo quân sự chiến lược nào khác mang tên trong Ban này.
Hiến pháp mới giảm sút số lượng phó chủ tịch nước từ 6 xuống 2, buộc phải Lý từ bỏ chức và sang duy trì chức Phó quản trị Ủy ban thường vụ Quốc vụ viện.
The new constitution reduced the number of vice-chairmen from six to two, so Li gave up his post & became a vice Vice Chair of the NPC Standing Committee.
Tuy nhiên, cuộc tranh luận về qui định Sở hữu đã kéo dài tới 9 năm, qua 7 lần chú ý lại trên Ủy ban thường vụ và làm nóng cuộc tranh luận trên toàn quốc.
However, the debate of the Property Law has spanned nine years, receiving a record seven đánh giá at the NPC Standing Committee và stirring hot debates across the country.
Ông là Ủy viên trưởng Ủy ban hay vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân đất nước hình chữ s khóa XII, tương đương chủ tịch Quốc hội nghỉ ngơi các giang sơn khác từ năm 2013 đến năm 2018.
He served as the Chairman of the Standing Committee of the 12th National People"s Congress, roughly the equivalent of a speaker of parliament in other countries between 2013 & 2018.
Trong trong những năm sau, ông được bầu làm thức giấc trưởng hồ nước Nam dù không phải cộng sản vào khoảng thời gian 1952, cùng Phó chủ tịch Ủy ban hay vụ hội nghị Nhân dân Toàn quốc từ thời điểm năm 1954 tới khi mất.
In the following years, he was elected non-communist governor of Hunan in 1952, and a vice-chairman of the Standing Committee of the National People"s Congress from 1954 till his death.
Tại những phiên họp toàn cục của Nhân Đại hoặc Ủy ban hay vụ Nhân Đại để lưu ý việc ban hành luật, nhiều phần các nội dung chủ yếu của dự thảo dụng cụ thường được đồng ý.
By the time the full NPC or NPCSC meets to consider the legislation, the major substantive elements of the draft legislation have largely been agreed to.
Trên thực tế tất cả các quyền lực tối cao thuộc về Ủy ban thường xuyên vụ Đảng cùng sản Campuchia, các thành viên trong những đó bao gồm Tổng bí thư Thủ tướng Pol Pot, Phó Tổng túng bấn thư Nuon Chea với bảy bạn khác.
In actual fact, all power belonged lớn the Standing Committee of CPK, the membership of which comprised the Secretary & Prime Minister Pol Pot, his Deputy Secretary Nuon Chea and seven others.
Nhiếp Bích Sơ giữ chức vụ Thị trưởng của thành phố Thiên Tân từ thời điểm tháng 10 năm 1989 mang đến tháng 6 năm 1993 và chủ nhiệm Ủy ban thường xuyên vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Thiên Tân từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 5 năm 1998.
Nie served as mayor of Tianjin from October 1989 to lớn June 1993 and Chairman of Tianjin People"s Congress from June 1993 khổng lồ May 1998.
Hiến pháp giải pháp một Hội đồng đại biểu dân chúng Kampuchea (KPRA) được bầu bằng cách bỏ phiếu kín trong cuộc tổng tuyển cử trực tiếp cùng một Ủy ban thường xuyên vụ công ty nước được sàng lọc và bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm.
The Constitution provided for a Kampuchean People"s Representative Assembly (KPRA) khổng lồ be elected by secret ballot in direct general elections & a State Praesidium to lớn be selected and appointed every five years by the KPRA.
Ông cũng chính là Tổng Thư ký Uỷ ban thường vụ đại hội đại biểu Nhân dân nước ta (NPCSC) khóa 6 và đổi mới Phó Ủy viên trưởng Ủy ban thường xuyên vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân vn (NPCSC) khóa trang bị 7 và thứ 8.

Xem thêm: Mẫu Giấy Đăng Ký Tạm Trú - Các Biểu Mẫu Đăng Ký Cư Trú


He was also the Secretary-General of the 6th National People"s Congress Standing Committee (NPCSC) and became the vice-chairman of the 7th và 8th NPCSC.
Ví dụ sinh sống Việt Nam, lúc Lê Duẩn lãnh đạo đất nước, nghĩa vụ và quyền lợi đã được cung cấp từ văn phòng công sở Tổng túng thiếu thư của Đảng cộng sản và chia sẻ với Ủy ban hay vụ Bộ thiết yếu trị trong những lúc vẫn giữ gìn một fan cai trị.
In Vietnam, when the country was ruled by Lê Duẩn, collective leadership involved powers being distributed from the office of General Secretary of the Communist tiệc ngọt and shared with the Politburo Standing Committee while still retaining one ruler.
Hội đồng bởi một Tổng thống lãnh đạo với 2 Phó Tổng thống, với thư cam kết và thư ký kết trợ lý, họ ra đời Ban người đứng đầu Hội đồng, và khi được nghỉ nhì lần một năm, họ chỉ huy Uỷ ban hay vụ Quốc hội cùng rất 28 nghị sĩ khác.
The Assembly is led by a President with 2 Vice Presidents, và together with a secretary và an assistant secretary, they form the Assembly Directorial Board, và when it is on recess twice a year, they lead a Standing Commission of the National Assembly together with 28 other MPs.
Từ trong năm 2007 đến năm 2012, ông là Ủy viên Ban hay vụ Bộ bao gồm trị Đảng cùng sản trung quốc (PSC), hội đồng lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, túng thiếu thư Ủy ban kiểm soát Kỷ luật tw Đảng cùng sản Trung Quốc, cơ quan chống tham nhũng của Đảng.
Between 2007 & 2012, He was a thành viên of the Politburo Standing Committee (PSC), China"s highest ruling council, and the Secretary of the Central Commission for Discipline Inspection, the party"s anti-corruption agency.
Lãnh đạo bọn ở trung hoa thường được xem là đã bước đầu với Đặng tè Bình trong số những năm 1970, những người đã cố gắng khuyến khích Ủy ban hay vụ Bộ chủ yếu trị giai cấp bằng sự đồng thuận để ngăn ngừa chủ nghĩa độc tài thống trị Maoist.
Collective leadership in china is generally considered to lớn have begun with Deng Xiaoping in the 1970s, who tried lớn encourage the Politburo Standing Committee to lớn rule by consensus in order to lớn prevent the authoritarianism of Maoist rule.
Khi bắt đầu cuộc bí quyết mạng Văn hóa, trong một cuộc cải tổ quyền lực tối cao trung ương của Đảng tại Phiên họp tổng thể lần lắp thêm 11 của Uỷ ban tw CPC lần lắp thêm 8 hồi tháng 8 năm 1966,Lý Phú Xuân được thai vào Ủy ban thường xuyên vụ Bộ chính trị hàng đầu.
At the start of the Cultural Revolution, during a reshuffle of the Party"s central authority at the 11th Plenary Session of the 8th CPC Central Committee in August 1966, Li Fuchun was elected khổng lồ the đứng top Politburo Standing Committee.
Năm 1954, trung hoa đã thông qua 1 hiến pháp mới tại Đại hội Nhân dân đất nước đầu tiên (NPC); tại phiên họp trước tiên của Quốc hội, ông được bầu quản lý tịch Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội, một dịch vụ ông giữ cho tới khi NPC lần đồ vật hai vào năm 1959.
In 1954, trung quốc adopted a new constitution at the first National People"s Congress (NPC); at the Congress"s first session, he was elected chairman of the Congress"s Standing Committee, a position he held until the second NPC in 1959.
Đảm nhiệm chức vụ túng thư Ủy ban soát sổ Kỷ cách thức Trung ương vẫn là một Ủy viên Bộ chủ yếu trị hoặc Ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị của Đảng cộng sản Trung Quốc, kia là các cơ quan lại ra quyết định tối đa và có quyền lực lớn de facto ở cộng hòa dân chúng Trung Hoa.
The office holders are always a member of the Central Politburo or the Politburo Standing Committee which are the de facto highest & powerful decision-making bodies in People"s Republic of China.
Ông là 1 trong người ck cũ của Giang Thanh, người trong tương lai kết hôn với Mao Trạch Đông, và phụ vương của Du Cường Thanh, một nhân viên cấp dưới tình báo bậc nhất Trung Quốc đang đào tẩu thanh lịch Hoa Kỳ năm 1985, với Du thiết yếu Thanh, ủy viên đứng số 4 trong Ban hay vụ Bộ chính trị Đảng cùng sản china khóa XVIII.
He was an ex-husband of Jiang Qing, who later married Mao Zedong, và the father of Yu Qiangsheng, a đứng top Chinese intelligence officer who defected to the United States in 1985, & Yu Zhengsheng, the fourth-ranked member of the 18th Politburo Standing Committee.
The Washington Post báo cáo rằng những nguồn tin tức chỉ ra không phải tất cả các member của Ban thường vụ Bộ bao gồm trị đều gật đầu đồng ý với Giang rằng Pháp Luân Công rất cần phải bị tiêu diệt, nhưng James Tong cho biết là không tồn tại phản đối trẻ khỏe từ Bộ chính trị đối với quyết định của Giang.

Xem thêm: Khách Sạn Legacy Yên Tử - Legacy Yên Tử Mgallery (Legacy Yen Tu


The Washington Post reported that sources indicated not all of the standing committee of the Politburo shared Jiang"s view that Falun Gong should be eradicated, but James Tong suggests there was not substantial resistance from the Politburo.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M